Polazna | Aktuelno | Oglas - birački spisak

Oglas - birački spisak

Oglas - birački spisak

Na osnovu člana 14. i 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“ broj 104-2009 i 99/2011), tačke 10.Uputstva za sprovođenje Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku („Sl.glasnik RS“,br.15/2012), Odluke o raspisivanju izbora za predsednika Republike („Sl. glasnik RS“ broj 15/2017 od 02.marta 2017.)  , a koji će se održati 02. aprila 2017.godine 

OPŠTINSKA UPRAVA ĆUPRIJA

O G L A Š A V A

Izlaže se deo jedinstvenog biračkog spiska koji se vodi za područje opštine Ćuprija na uvid građanima, i obaveštavaju se građani sa područja opštine Ćuprija ( uklјučujući i interno raselјena lica ) , da od opštinske uprave opštine Ćuprija mogu do zaklјučenja biračkog spiska- 17. marta  2017. godine do 24,00 časa- zahtevati donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku- upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u biračkom spisku.

Od zaklјučenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora , odnosno do 29. marta  2017.godine u 24 časa ,  Ministarsvo pravde i državne uprave donosi rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku.

Deo jedinstvenog biračkog spiska koji se vodi za područje opštine Ćuprija izložen je i može se videti u  zgradi opštinske uprave Ćuprija, ul. 13. Oktobra br.7 , kancelarija br.14 , ili na telefon 035-8476-527 lokal 115, svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 časova. 

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva pravde i državne uprave, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana. 

Posebno se pozivaju maloletna lica koja stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora  ( uklјučujući i intrno raselјena lica ), da izvrše uvid u birački spisak u cilјu provere ličnih podataka. 

Opštinska uprava Ćuprija obaveštava građane sa područja opštine Ćuprija da mogu najkasnije pet dana pre dana zaklјučivanja biračkog spiska odnosno 11.marta 2017. godine , podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima koji će se održati 02. aprila 2017. godine glasati prema mestu boravišta u Republici Srbiji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko Diplomatsko konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana pre zaklјučenja biračkog spiska podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti po istom postupku po kome imaju pravo i građani.

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ĆUPRIJA

BROJ: 208-26 /2017-01-2  OD  03 .03.2017

 

    NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

Dragica Pejčić-Ranđelović , dipl.pravnik

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak