Polazna | Aktuelno | Javni konkurs za finansiranje / sufinansiranje programa i projekata udruženja odnosno nevladinih organizacija iz budžeta opštine Ćuprija za 2017. godinu

Javni konkurs za finansiranje / sufinansiranje programa i projekata udruženja odnosno nevladinih organizacija iz budžeta opštine Ćuprija za 2017. godinu

Javni konkurs za finansiranje / sufinansiranje programa i projekata udruženja odnosno nevladinih organizacija iz budžeta opštine Ćuprija za 2017. godinu

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, br. 129/07  i 83/2014-dr. zakon), člana 60. Statuta opštine Ćuprija (''Sl. glasnik opštine Ćuprija'' br.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i 23/13), člana 9. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Ćuprija za programe i projekte udruženja odnosno nevladinih organizacija („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, broj 12/2015) i člana 7. Odluke o  budžetu opštine Ćuprija za 2017. godinu  („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, broj 35/2016) Opštinsko veće opštine Ćuprija, na sednici održanoj  dana 17.03.2017.  godine, raspisuje 

J A V N I    K O N K U R S

za finansiranje / sufinansiranje programa i projekata udruženja odnosno nevladinih organizacija iz budžeta opštine Ćuprija za 2017. godinu

 

Sredstva namenjena za finansiranje  i sufinansiranje programa i projekata udruženja odnosno nevladinih organizacija iz budžeta opštine Ćuprija za 2017. godinu, iznose 3.000.000,oo (trimiliona) dinara i ista su opredelјena Odlukom o budžetu opštine Ćuprija za 2017. godinu („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, broj 35/2016). 

Sredstva po ovom konkursu dodelјuju se udruženjima odnosno nevladinim organizacijama za realizaciju  programa odnosno projekata od javnog interesa građana Ćuprije. 

Cilј konkursa je osnaživanje udruženja (nevladinih organizacija)  u cilјu ostvarivanja javnog interesa građana Ćuprije u sledećim oblastima:

- socijalne zaštite, 

- projekata mladih i za mlade,

- boračko-invalidske zaštite, 

- zaštite lica sa invaliditetom, 

- društvene brige o deci, 

- zaštite interno raselјenih lica sa Kosova i Metohije i izbeglica, 

- podsticanja nataliteta, 

- polјoprivrede i ruralnog razvoja,

- pomoći starima, 

- zdravstvene zaštite, 

- zaštite i promovisanja lјudskih i manjinskih prava, 

- obrazovanja, nauke, kulture i informisanja,

- zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja i zaštite potrošača,

- borbe protiv korupcije, 

kao i ostvarivanje javnog interesa građana Ćuprije sprovođenjem  humanitarnih programa/projekata i drugih programa/projekata u kojima udruženja isklјučivo i neposredno slede javne potrebe.

 Pravo učešća na konkursu  imaju udruženja (nevladine organizacije) koja su registrovana  kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije koje sprovode projekat/program ili deo projekta/programa na teritoriji opštine Ćuprija ili svojim projektom/programom omogućavaju promociju opštine Ćuprija.

Program/projekat se mora realizovati do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12.2017. godine.

Stručnu procenu i izbor predloga programa/ projekata vrši Komisija za izbor programa od javnog interesa (u dalјem tekstu: Komisija).

Kriterijumi za izbor Programa/Projekata su:

- zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava (da li su ranije korišćena budžetska sredstva za finansiranje aktivnosti udruženja i ako jesu, da li su ispunjene ugovorne obaveze);

- održivost ranijih programa i projekata;

- kapacitet nosioca projekta, predložene kvalifikacije i reference projektnog tima usklađene sa predloženim cilјevima, rezultatima i aktivnostima projekta;

- adekvatno partnerstvo – ukoliko se konkursom želi utvrditi obaveza partnerstva; 

- relevantnost programa ili projekta za ostvarivanje javnog interesa definisanog konkursom i veza projekta/programa sa strateškim dokumentima;

- usklađenost planiranih aktivnosti sa cilјevima, očekivanim rezultatima i cilјnom grupom;

- razrađenost i izvodlјivost plana realizacije programa/projekta, ostvarivost planiranih rezultata i merlјivost indikatora;

- razvojna, institucionalna i finansijska održivost predloženog programa/projekta;

- značaj promene koja se očekuje nakon primene projekta;

- ekonomska opravdanost predloga budžeta u odnosu na cilј i projektne aktivnosti;

- precizno i detalјno prikazan narativni budžet projekta koji objašnjava usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

- promocija, to jest publicitet koji se ogleda u načinu informisanja cilјne grupe i šire javnosti o programu ili projektu.

Komisija programe/projekte boduje prema Listi kriterijuma za vrednovanje predloga projekta koja je sastavni deo konkursa.

Pri odobravanju, prioritet imaju programi/projekti koji su strukturne i razvojne prirode.

Odobreni programi/projekti finansiraju se u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta opštine Ćuprija postignu nameravani rezultati.

Odobreni programi/ projekti finansiraju se prenošenjem sredstava na poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Programom/projektom mora biti bezbeđena vidlјivost jedinice lokalne samouprave i finansiranja projekta iz sredstava budžeta lokalne samouprave.

Odluku o izboru programa/projekta i raspodeli sredstava donosi Opštinsko veće opštine Ćuprija, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije .

Podnosioci prijava na konkurs imaju pravo prigovora na Odluku o izboru programa/projekta i raspodeli sredstva u roku od 8 (osam) dana od dana objavlјivanja Odluke na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Ćuprija www.cuprija.rs. Prigovor se podnosi Opštinskom veću preko Komisije, koje odlučuje o prigovoru u roku od 15 dana. 

Odluka Opštinskog veća po prigovoru je konačna.

Podnosioci prijava su dužni da obaveste komisiju, pisanim putem, najmanje pet radnih dana pre početka aktivnosti kako bi komisija blagovremeno izvršila nadzor nad realizacijom aktivnosti programa/projekta.

Izabrani podnosioci prijave, kojima  su dodelјena sredstva  za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta, dužni su da u roku od 30 dana po završetku programa/projekta za koji su dodelјena budžetska sredstva, podnesu izveštaj o realizaciji tih programa/projekata.

Izveštaj o realizaciji programa/projekta dostavlјa se Službi budžetske inspekcije opštine Ćuprija na posebnom Obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, u štampanom obliku poštom. 

Služba budžetske inspekcije vrši kontrolu namenskog trošenja sredstava – finansijski deo izveštaja nakon čega dostavlјa izveštaj Komisiji radi evaluacije i kontrole realizovanih programskih i projektnih aktivnosti – narativni deo izveštaja. 

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se može preuzeti  sa zvanične internet prezentacije opštine Ćuprija   www.cuprija.rs.

 

Konkursna dokumentacija sadrži:

1. Aplikacioni obrazac odnosno obrazac prijave čiji su sastavni deo : Obrazac za pisanje predloga projekta, obrazac narativnog budžeta i Tabelarni pregled budžeta projekta,

2. Fotokopiju rešenja o upisu Udruženja/NVO u  Registar APR,

3. Fotokopiju OP obrasca (ovlašćenih lica),

4. PIB, 

5. Fotokopija depo kartona,

6. Fatokopija Statuta,

7. Obrazac izveštaja o realizaciji Programa/Projekta  ( narativni i finansijski izveštaj).

 

Elektronski popunjene prijave se podnose  u štampanom obliku u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANјE/SUFINANIRANјE PROGRAMA ODNOSNO PROJEKATA UDRUŽENјA“, na Pisarnici opštinske uprave opštine Ćuprija na adresi 13.oktobar br.7, 35230 Ćuprija.  Na koverti obavezno naznačiti podnosioca predloga programa/projekta.

Konkurs se objavlјuje u „Službenom glasniku opštine Ćuprija“ i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Ćuprija.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava predviđenih Odlukom o budžetu opštine Ćuprija za 2017. godinu („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, broj 35/2016).

Napomena: Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak