Polazna | Aktuelno | Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj: 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), člana 16. Odluke o postavlјanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene i drugim površinama („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, broj: 3/2015, 9/2015, 3/2017 i 8/2017) i rešenja Opštinskog veća opštine Ćuprija, br. 06-64/2017-01-1 od 29.03.2017. godine, saglasno Programu postavlјanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, br. 11/2017) i Odluci o utvrđivanju početne cene za postupak javnog nadmetanja („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, br. 12/2017), Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavlјanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene, raspisuje

 

OGLAS O SPROVOĐENјU POSTUPKA JAVNOG NADMETANјA ZA POSTAVLjANјE  MANјIH MONTAŽNIH OBJEKATA  PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE
(kiosci tipskog karaktera površine do 15 m2)  

Oglas i obrasce možete preuzeti u sekciji ispod.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak