Polazna | Aktuelno | Konkurs za mlade polјoprivrednike u 2017. god.

Konkurs za mlade polјoprivrednike u 2017. god.

Konkurs za mlade polјoprivrednike u 2017. god.

     Obaveštavaju se registrovana polјoprivredna gazdinstva na području opštine Ćuprija, da je Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim polјoprivrednicima u 2017 godini.

     Podsticaji obuhvataju podršku programima i to: za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne bilјne proizvodnje i pripreme polјoprivrednih proizvoda za tržište, stočarske proizvodnje, preradu mleka i preradu povrća i voća.

     Podsticaji za investicije u primarnu bilјnu i stočarsku proizvodnju, kao i preradu mleka, povrća i voća ostvaruju se za: nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje; nabavku nove mehanizacije i opreme za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura; nabavku novih mašina i opreme za obradu zemlјišta, setvu, sadnju, prihranjivanje/đubrenje, rezidbu, berbu/žetvu i transport; nabavku novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru; nabavku nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište. nabavku nove opreme i mehanizacije za pobolјšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane; nabavku nove opreme i mehanizacije za manipulaciju, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka; nabavku nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja; nabavku kvalitetnih priplodnih grla; nabavku nove opreme za ribnjake; nabavku nove opreme za pčelarstvo; nabavku nove opreme za proizvodnju konzumnih jaja; nabavku novih specijalnih vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom (merni uređaji i uređaji za uzorkovanje); nabavku nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka; nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uklјučujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije; nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona; nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika; nabavku nove opreme i uređaja za sušenje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda; nabavku nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda; nabavku nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda; nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uklјučujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije; nabavku nove opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda; nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika; nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona.

     Pravo na podsticaje za investicije u primarnu bilјnu proizvodnju i pravo na podsticaje za investicije u primarnu stočarsku proizvodnju ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, dok pravo na podsticaje za investicije u preradu mleka i pravo na podsticaje u preradu povrća i voća ostvaruje preduzetnik, pod uslovom, da na dan podnošenja prijave na Konkurs imaju navršenih 18 godina života, a najviše 40 godina života, i da su u aktivnom statusu u Registru.

     Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Konkurs, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu ili poštom na adresu: Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84, koja se podnosi u roku od 8. maja do 8. juna 2017. god. 

Podnosilac prijave na konkurs može podneti samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja u kalendarskoj godini, a prijava može obuhvatiti jedan ili više podsticaja odnosno jednu ili više investicija.

     Direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje na osnovu Rang liste a do utroška raspoloživih sredstava opredelјenih Konkursom. 

Rešenjem se odobrava  podnosiocu prijave da u roku koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja u potpunosti realizuje prihvatlјivu investiciju iz predračuna i podnese Upravi propisanu dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija investicije.

     Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 75% od vrednosti prihvatlјive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, a najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.200.000 dinara.

Za sve detalјne informacije u smislu uslova i potrebne dokumentacije za podnošenje prijava po osnovu Konkursa, obratiti se Grupi za privredu i polјoprivredu Odelјenja za privredu, društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Ćuprija, kancelarija br. 26 ili na telefon 8470-631 lok. 129.

                                                                                               

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak