Polazna | Aktuelno | Rešenje o imenovanju direktora JKP "Ravno 2014" Ćuprija

Rešenje o imenovanju direktora JKP "Ravno 2014" Ćuprija

Rešenje o imenovanju direktora JKP "Ravno 2014" Ćuprija

Na osnovu člana 32. stav 1.tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi  („Sl. glasnik RS“. broj  129/2007 i 83/2014- dr.zakon), člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima ( „Sl. glasnik RS“ broj 15/16 ), člana 38. stav 1. tačka 10) Statuta opštine Ćuprija ( „Sl. Glasnik RS“  broj 14/08, 22/08  28/08, 13/11 i 23/13),) Skupština opštine Ćuprija na sednici održanoj dana 31.05.2017.godine donosi 

REŠENјE O IMENOVANјU DIREKTORA  JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA

 „RAVNO 2014 “  ĆUPRIJA

 

1.IMENUJE SE  DEJAN RISTIĆ , diplomirani inženjer elektrotehnike, za  direktora Javnog komunalnog preduzeća „Ravno 2014 “ Ćuprija, na period od četiri godine.
2.Imenovano lice dužno je da stupi na funkciju  u roku od osam dana od dana objavlјivanja Rešenja o imenovanju u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
3.Ovo Rešenje je konačno.
4.Rešenje o imenovanju, sa obrazloženjem objaviti  u „Službenom glasniku Republike Srbije“ ,  „Službenom glasniku  opštine Ćuprija“ i na internet strani opštine Ćuprija. 

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje ovog Rešenja sadržan je u Zakonu o lokalnoj samoupravi(„Sl. glasnik RS“ broj  129/2007 i 83/2014- dr.zakon)  i Zakonu o javnim preduzećima( „Sl. glasnik RS“ broj 15/16 ).
Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta opštine Ćuprija( „Sl. Glasnik RS“ broj 14/08, 22/08  28/08, 13/11 i 23/13), Skupština opštine Ćuprija je nadležna za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ćuprija. 
Na osnovu Zakona o javnim preduzećima, Skupština opštine Ćuprija donela je Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća  „Ravno 2014“  Ćuprija i Oglas Javnog konkursa broj: 06-33-9/2017-02 od 01 .03. 2017. god.  („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 5/2017 ). Oglas Javnog konkursa objavlјen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ , „Službenom glasniku  opštine Ćuprija“,  dnevnim novinama „Danas“ i na internet strani opštine Ćuprija.
Oglasom o Javnom konkursu, između ostalog, utvrđeni su uslovi za imenovanje  direktora,  dokazi koji se dostavlјaju uz prijavu, stručna osposoblјenost , znanja i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku i način njihove provere. 

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ćuprija koju je imenovala  Skupština opštine Ćuprija je sprovela javni konkurs. 

U roku utvrđenim Javnim konkursom za imenovanje direktora JKP „ Ravno 2014“ Ćuprija prijavu je poslao jedan kandidat.

  Komisija za sprovođenje konkursa za izbor  direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ćuprija je  utvrdila da je prijava potpuna , blagovremena i razumlјiva pa je sprovela izborni postupak.

Nakon obavlјenog izbornog postupka koji je sproveden u skladu sa Uredbom o merilima za imenovanje direktora  javnog preduzeća („ Sl.glasnik RS“ broj 65/16) i Odlukom  o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća  „Ravno 2014“  Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 5/2017 ) Komisija je sastavila Rang listu kandidata sa brojčano iskazanim rezultatom u okviru  Zapisnika koji je  dostavila Opštinskoj upravi opštine Ćuprija.

Opštinska uprava opštine Ćuprija je na osnovu dostavlјenog Zapisnika sa Rang listom ,  pripremila predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „ Ravno 2014“ Ćuprija.

 Predlog Rešenja o imenovanju direktora i Zapisnik sa Rang listom  dostavlјen je Skupštini opštine Ćuprija na odlučivanje. 

  Na osnovu dostavlјenog Zapisnika sa Rang listom i predloga Rešenja o imenovanju,  Skupština opštine Ćuprija je na sednici održanoj dana 31.05.2017. godine za direktora Javnog preduzeća „ Ravno 2014“  Ćuprija imenovala Dejana Ristića.

U tački 2. dispozitiva  ovog Rešenja Skupština opštine Ćuprija je odlučila u skladu sa članom 43. stav 1. Zakona o javnim preduzećima  („Sl. glasnik RS“ broj 15/16)

U tački 3. dispozitiva ovog Rešenja Skuština opštine Ćuprija je odlučilau skladu sa   članom  41. stav 4. Zakona o javnim preduzećima

U tački 4. dispozitiva ovog Rešenja, Skupština opštine Ćuprija je odlučila u skladu sa članom 42. Zakona o javnim preduzećima .

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU :

Ovo Rešenje je konačno i protiv istog ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema Rešenja.

  

SKUPŠTINA OPŠTINE ĆUPRIJA
Broj: 06-116-6-1/2017-02  od  31.05.2017. godine

Predsednik Skupštine opštine
Branimir Tazić, dipl.inž.znr

 

Rešenje dostaviti:

- Dejanu Ristiću, 

-JKP „Ravno 2014“  Ćuprija,

-a/a.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak