Polazna | Aktuelno | Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), člana 16. i 16.a Odluke o postavlјanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene i drugim površinama („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br.3/2015, 9/2015, 3/2017 i 8/2017) i rešenja Opštinskog veća opštine Ćuprija, br.06-64/2017-01-1 od 29.03.2017. godine, u skladu sa Programom postavlјanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br.11/2017) i Odlukom o utvrđivanju početne cene za postupak javnog nadmetanja („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br.16/2017), Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavlјanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene, raspisuje

 

OGLAS O SPROVOĐENјU POSTUPKA JAVNOG NADMETANјA ZA POSTAVLjANјE 

MANјIH MONTAŽNIH OBJEKATA  PRIVREMENOG KARAKTERA

NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

(za prodaju polјoprivrednih proizvoda-bostana, zabavnih sadržaja za decu,

 aparata za kokice, krofnice, šećernu vunu i tornada za čips)

 

Oglas i obrasce možete preuzeti u sekciji ispod.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak