Polazna | Aktuelno | Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini opštine Ćuprija

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini opštine Ćuprija

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini opštine Ćuprija

 

 Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o polјoprivrednom zemlјištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 i 112/2015), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini („Sl.glasnik RS“, br.16/2017) i člana 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini („Službeni glasnik oštine Ćuprija“, broj 13/2008), predsednik opštine Ćuprija je dana 25.07.2017. godine, doneo 

ODLUKU 

O RASPISIVANјU JAVNOG OGLASA ZA DAVANјE U ZAKUP I NA KORIŠĆENјE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI 

U OPŠTINI ĆUPRIJA 

i raspisuje 

O G L A S 

ZA PRIKUPLjANјE PISANIH PONUDA ZA DAVANјE U 

U ZAKUP I NA KORIŠĆENјE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ĆUPRIJA

 
Oglas i formulare možete preuzeti u sekciji ispod.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak