Polazna | Aktuelno | Javni uvid urbanističkog plana

Javni uvid urbanističkog plana

Javni uvid urbanističkog plana

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINSKA UPRAVA

OPŠTINE ĆUPRIJA

ODELjENјE ZA URBANIZAM, 

IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I

ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 350-436/2017-01

Datum: 29.12.2017.god.                                  

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odelјenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i čl.54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br.64/2015), oglašava se:

J A V N I  U V I D 

Obaveštavavaju se građani da će dana 29.12.2017.godine otpočeti javni uvid urbanističkog plana - nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselјa Ćuprija, u trajanju od 30 dana od dana oglašavanja, zaklјučno sa 27.01.2018.godine.

Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselјa Ćuprija izradilo je JP „Urbanizam“ Kragujevac (PIB 101577522), ul. Kralјa Petra I br.23.

Uvid u urbanistički plan - Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselјa Ćuprija zainteresovani građani mogu da obave u prostorijama sale Optinske uprave opština, gde je izložen urbanistički plan sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi izloženog plana, a u toku trajanja javnog uvida, zainteresovana lica mogu se obratiti Odelјenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije građani treba da dostave u pisanom obliku Odelјenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera uslužnog centra. 

O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.

 

NAČELNIK ODELjENјA                                                     

Valentina Tomić, dipl.inž.arh.             

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak