Polazna | Aktuelno | Rani javni uvid urbanističkog plana - Plana detaljne regulacije "Industrijski park Dobričevo"

Rani javni uvid urbanističkog plana - Plana detaljne regulacije "Industrijski park Dobričevo"

Rani javni uvid urbanističkog plana - Plana detaljne regulacije "Industrijski park Dobričevo"

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odelјenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 45a. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i čl. 36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/2015), oglašava se:

RANI JAVNI UVID 

Obaveštavavaju se građani da će dana 06.04.2018. godine otpočeti rani javni uvid urbanističkog plana - Plana detalјne regulacije „Industrijski park Dobričevo“, u trajanju od 15 dana od dana objavlјivanja, zaklјučno sa 20.04.2018. godine.

Materijal za rani javni uvid Plana detalјne regulacije „Industrijski park Dobričevo“ izradilo je privredno društvo za prostorno planiranje „Urbopolis“ d.o.o. Beograd, Šumatovačka br.8.

Uvid u materijal za rani javni uvid Plana detalјne regulacije „Industrijski park Dobričevo“ zainteresovana lica mogu obaviti u prostorijama sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen materijal za rani javni uvid. Za sve dodatne informacije u vezi izloženog materijala, a u toku trajanja ranog javnog uvida, zainteresovana pravna i fizička lica mogu se obratiti Odelјenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije zainteresovana pravna i fizička lica treba da dostave u pisanom obliku Odelјenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera uslužnog centra. 

O izvršenom ranom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom ranom javnom uvidu, sa svim primedbama i sugestijama podnete u toku ranog javnog uvida.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak