Polazna | Aktuelno | Javni poziv za angažovanje 6 saradnika - popisivača na terenu u projektu "Reforma poreza na imovinu"

Javni poziv za angažovanje 6 saradnika - popisivača na terenu u projektu "Reforma poreza na imovinu"

Javni poziv za angažovanje 6 saradnika - popisivača na terenu u projektu "Reforma poreza na imovinu"

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ĆUPRIJA

Na osnovu odredbi člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon i 101/2016), u skladu sa Memorandumom o saradnji između International Menagemenr Group (IMG) i Opštine Ćuprija u vezi sprovođenja Programa „Opštinski ekonomski razvoj u centralnoj Srbiji“ Faza 2 – Reforma poreza na imovinu, i na osnovu Rešenja broj:02-24/2018-01-2 od 30.03.2018. godine, načelnika Opštinske uprave opštine Ćuprija, o obrazovanju Komisije za izbor saradnika (popisivača) na terenu objavlјuje:

JAVNI POZIV  za angažovanje 6 (šest) saradnika –popisivača- na terenu 

u projektu „Reforma poreza na imovinu“

 

Naziv usluge

Angažovanje saradnika -popisivača na terenu na određeno vreme (u trajanju do 6 meseci) u cilјu realizacije projekta „Program reforme poreza na imovinu– podrška unapređenju administriranja poreza na imovinu i dobre uprave“ u Opštinskoj upravi opštine Ćuprija, Odelјenja lokalne poreske administracije.

Datum objavlјivanja: 25.04.2018.

Tekst konkursa

Pozivaju se sva lica sa područja opštine Ćuprija koja su prijavlјena kao nezaposlena u evidenciji Nacionalne službe za zapošlјavanje da se u periodu od 25.04.2018. do 08.05.2018. godine prijave sa dokumentacijom u vremenu od 08 do 15 časova u Pisarnici Opštinske uprave opštine Ćuprija, u ulici 13. oktobra, broj 7.

Popisivači biće angažovani u popisu imovine poreskih obveznika na teritoriji opštine Ćuprija u vezi sprovođenja Projekta „Opštinski ekonomski razvoj u centralnoj Srbiji 2018-2021 (Faza 2).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- Da je državlјanin Republike Srbije (za izabrana lica pribavlјa Komisija po službenoj dužnosti);

- Da ima najmanje 18 godina (punoletno lice);

- Da ima najmanje srednji (IV) stepen stručne spreme (overena kopija diplome);

- Da dobro poznaje teren (da stanuje na teritoriji opštine za koju se prijavlјuje za popisivača);

- Da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i nije podignuta optužnica (za izabrana lica pribavlјa Komisija po službenoj dužnosti).

 

Stručne osposoblјenjosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku su: da ima čitak rukopis, veštinu komunikacije – usmeno, znanje rada na računaru – praktični rad, poznavanje terena;

Po izboru kandidata, Ugovor o obavlјanju privremenih i povremenih poslova biće potpisan između Opštine Ćuprija  i svakog popisivača, u skladu sa važećim zakonima-najduže na period od 120 radnih dana.

Prilikom odabira kandidata poštovaće se princip rodne ravnopravnosti.

Izbor kandidata obaviće se po isteku poziva koji je oglašen na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ćuprija i na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošlјavanje, u listu Poslovi Nacionalne službe za zapošlјavanje i veb sajtu Opštine Ćuprija. 

Detalјne informacije mogu se dobiti u periodu od 25.04.2018. do 08.05.2018. godine, u vremenu od 7.30 do 15.00 časova u prostorijama Lokalne poreske administracije Opštinske uprave opštine Ćuprija, u ulici 13. oktobra broj 7, i telefon 035-8870-603.

U Ćupriji 17.04.2018. godine                       

 

REPUBLIKA SRBIJA

 OPŠTINA ĆUPRIJA-OPŠTINSKA UPRAVA

BROJ:111-1/2018-01-2 OD 17.04.2018.

 

OPŠTINSKA  KOMISIJA ZA  IZBOR  SARADNIKA

Slađana Jevtić, dipl. pravnik 

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak