Polazna | Aktuelno | Javni uvid

Javni uvid

Javni uvid

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odelјenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, na osnovu čl. 50. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 132/14 i 145/14), čl.54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br.64/2015) i zaklјučka Komisije za planove br. 06-82-3/2018-02 od 18.05.2018.godine, oglašava:

J A V N I  U V I D 

Obaveštavavaju se građani da će dana 21.05.2018.godine otpočeti javni uvid urbanističkog plana - nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselјa Ćuprija, u trajanju od 15 dana od dana oglašavanja, zaklјučno sa 04.06.2018.godine.

Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselјa Ćuprija izradilo je JP „Urbanizam“ Kragujevac (PIB 101577522), ul. Kralјa Petra I br.23.

Uvid u urbanistički plan - Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselјa Ćuprija zainteresovani građani mogu da obave u prostorijama sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen urbanistički plan sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi izloženog plana, a u toku trajanja javnog uvida, zainteresovana lica mogu se obratiti Odelјenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije građani treba da dostave u pisanom obliku Odelјenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera uslužnog centra. 

O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.

 Obaveštavavaju se građani da je nakon oglašavanja izlaganja planskog dokumenta na javni uvid došlo do promene termina održavanja sednice Komisije za planove.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 06.06.2018.godine sa početkom u 10 časova u sali Opštinske uprave opštine Ćuprija.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak