Polazna | Aktuelno | Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), člana 16. i 16.a Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene i drugim površinama („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br.3/2015, 9/2015, 3/2017 i 8/2017), u skladu sa Programom postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br.11/2017) i Odlukom o utvrđivanju početne cene za postupak javnog nadmetanja („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br.16/2017), Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene,  r a s p i s u j e

 

O G L A S

O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA POSTAVLJANJE 

MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA  PRIVREMENOG KARAKTERA

NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

 

Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica i fizička lica, da učestvuju u postupku javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera, i to:

1) kioska

2) objekata za prodaju poljoprivrednih proizvoda-bostana

3) zabavnih sadržaja za decu 

na površinama javne namene na teritoriji opštine Ćuprija.

Tekst oglasa i obrasce možete preuzeti u sekciji ispod.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak