Polazna | Lokalna samouprava | Opštinska uprava opštine Ćuprija

Opštinska uprava opštine Ćuprija

Radom opštinske uprave rukovodi načelnik. Za svoj rad i rad Opštinske uprave, načelnik odgovara Skupštini opštine i opštinskom veću.
 
Načelnik opštinske uprave opštine Ćuprija je
Dragica Pejčić-Ranđelović, dipl.pravnik.
 
Rođena je 15.11.1975.godine u Ćupriji. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Nišu. Za načelnika opštinske uprave je postavljena 08.10.2013.godine. Udata je i ima sina.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zamenik načelnika opštinske uprave opštine Ćuprija je Milan Petronijević, dipl.pravnik. Rođen 05.06.1979.godine u Ćupriji. Diplomirao na  Pravnom fakultetu u Nišu 2004. godine.
Radio u opštinskom Javnom tužilaštvu u Paraćinu, “Jagodinskoj pivari“ ad. Jagodina, “Auto Milošević“ doo Ćuprija.
Od 08.06.2015. godine radi kao Zamenik načelnika opštinske Uprave opštine Ćuprija.
 
 
 
  
 
  
  
 
 
Opštinska uprava obavlja poslove iz svog delokruga u skladu sa Ustavom, zakonom, statutom opštine Ćuprija i odlukama Skupštine opštine. Opštinska uprava priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće; izvršava odluke i druge akte Skuštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća; rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanovama i drugih organizacija u upravim stvarima iz nadležnosti opštine; obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine; izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće.


Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak