Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka dobra - nabavka električne energije, jn br 404-7-1/2017-04

Javna nabavka dobra - nabavka električne energije, jn br 404-7-1/2017-04

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u dalјem tekstu: ZJN), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS”, br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 404-7-1/2017-04-1 od 03.02.2017. godine  i  Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj: 404-7-1/2017-04-2 od 03.02.2017. godine, pripremlјena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBRA-NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE, JN br. 404-7-1/2017-04