Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka dobra – Nabavka električne energije za javnu rasvetu JN br. 404-7-2/2017-04

Javna nabavka dobra – Nabavka električne energije za javnu rasvetu JN br. 404-7-2/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke dobra – Nabavka električne energije za javnu rasvetu JN  br. 404-7-2/2017-04. naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br,7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku dobra - nabavka električna energije za javnu rasvetu.