Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti dobra – Nabavka goriva benzin BMB 95 oktana za potrebe sajma obrazovanja

Javna nabavka male vrednosti dobra – Nabavka goriva benzin BMB 95 oktana za potrebe sajma obrazovanja

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

 U postupku  javne nabavke male vrednosti dobra – Nabavka goriva benzin BMB 95 oktana za potrebe sajma obrazovanja JN br. 404-4-1/2017-04