Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka radovi – Rekonstrukcija Doma kulture u selu Supska

Javna nabavka radovi – Rekonstrukcija Doma kulture u selu Supska

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

 POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

         U otvorenom postupku javne  radovi – Rekonstrukcija Doma kulture u selu Supska ,  JN  br. 404-9-1/2017-04. naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br,7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku radovi – Rekonstrukcija Doma kulture u selu Supska