Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka radova na rekonstrukciji trotoara u gradskom naselјu – Partija 1 rekonstrukcija trotoara u ulici Milice Cenić

Javna nabavka radova na rekonstrukciji trotoara u gradskom naselјu – Partija 1 rekonstrukcija trotoara u ulici Milice Cenić

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

  U otvorenom postupku javne nabavke radova  na rekonstrukciji trotoara u gradskom naselјu – Partija 1 rekonstrukcija trotoara u ulici Milice Cenić. JN  br. 404-9-2/2017-04