Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka radova na rekonstrukciji ulica u gradskim i seoskim naselјima – Partija 1 rekonstrukcija puta Mijatovac II faza, Partija 2 rekonstrukcija puta Virine –Isakovo II faza

Javna nabavka radova na rekonstrukciji ulica u gradskim i seoskim naselјima – Partija 1 rekonstrukcija puta Mijatovac II faza, Partija 2 rekonstrukcija puta Virine –Isakovo II faza

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

 U otvorenom postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji ulica u gradskim i seoskim naselјima – Partija 1 rekonstrukcija puta Mijatovac II faza, Partija 2  rekonstrukcija puta Virine –Isakovo II faza JN  br. 404-9-3/2017-04.