Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti dobra – Nabavka goriva benzin BMB 95 oktana JN br. 404-4-3/2017-04

Javna nabavka male vrednosti dobra – Nabavka goriva benzin BMB 95 oktana JN br. 404-4-3/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

  U postupku  javne nabavke male vrednosti dobra – Nabavka goriva benzin BMB 95 oktana JN br. 404-4-3/2017-04.