Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti usluga dezinsekcije suzbijanje komaraca i krpelјa na teritoriji opštine Ćuprija

Javna nabavka male vrednosti usluga dezinsekcije suzbijanje komaraca i krpelјa na teritoriji opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  Opštinska uprava opštine Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

  U postupku javne nabavke male vrednosti usluga dezinsekcije suzbijanje komaraca i krpelјa na teritoriji opštine Ćuprija, br.404-5-3/2017-04 naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br,7, PIB: 101375417 , poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.