Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji ulica u gradskim i seoskim naselјima, br.404-5-4/2017-04.

Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji ulica u gradskim i seoskim naselјima, br.404-5-4/2017-04.

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  Opštinska uprava opštine Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

  U postupku javne nabavke male vrednosti usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji ulica u gradskim i seoskim naselјima, br.404-5-4/2017-04.