Polazna | Javne nabavke | Javne nabavke male vrednosti – usluga izrade idejnih projekata i projekata za izvođenje radova na investicionom održavanju oblikovane po partijama, br.404-5-5/2017-04

Javne nabavke male vrednosti – usluga izrade idejnih projekata i projekata za izvođenje radova na investicionom održavanju oblikovane po partijama, br.404-5-5/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

         U postupku javne nabavke male vrednosti – usluga izrade idejnih projekata i projekata za izvođenje radova na investicionom održavanju oblikovane po partijama, br.404-5-5/2017-04 naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br,7, PIB: 101375417 , poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male vrednosti vrednosti – usluga izrade idejnih projekata i projekata za izvođenje radova na investicionom održavanju oblikovane po partijama.