Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti - usluga izrade Idejnog rešenja, Idejnog projekta i Projekta za izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara u ul.Kneza Miloša JN br. 404-5-6/2017-04

Javna nabavka male vrednosti - usluga izrade Idejnog rešenja, Idejnog projekta i Projekta za izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara u ul.Kneza Miloša JN br. 404-5-6/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

I. POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

         U postupku  javne nabavke male vrednosti usluga izrade Idejnog rešenja, Idejnog projekta  i Projekta za izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara u ul.Kneza Miloša  JN br. 404-5-6/2017-04. naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br.7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku usluga izrade Idejnog rešenja, Idejnog projekta i Projekta za izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara u ul.Kneza Miloša.                     .

    Ponuda mora da biti u celosti pripremlјena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove u postupku javne nabavke po ZJN.