Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluga izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole oblikovane po partijama

Javna nabavka usluga izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole oblikovane po partijama

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

 POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

         U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole oblikovane po partijama: Partija 1- izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju fekalne kanalizacije u Terekovom i Minelovom naselјu u Ćupriji