Polazna | Javne nabavke | Pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga održavanja računarskog programa Trezor

Pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga održavanja računarskog programa Trezor

Na osnovu čl. 36. st. 1. tač. 2) i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15, u dalјem tekstu: ZJN), čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Mišlјenja Uprave za javne nabavke broj 404-02-2270/17 od 21.08.2017. godine, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-11-2/2017-04-1od 04.09.2017 godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-11-2/2017-04-2 od 04.09.2017. godine, pripremlјena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga održavanja računarskog programa Trezor. 

Konkursnu dokumentaciju i obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka možete preuzeti u sekciji ispod.