Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluga tekuće popravke i održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija na kp br. 4940 KO Ćuprija grad

Javna nabavka usluga tekuće popravke i održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija na kp br. 4940 KO Ćuprija grad

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke usluga tekuće popravke i održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija na kp br. 4940 KO Ćuprija grad: Partija 2- Investiciono održavanje proizvodne hale objekat br. 19