Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti usluga izrade Idejnog rešenja za postament Kneza Lazara

Javna nabavka male vrednosti usluga izrade Idejnog rešenja za postament Kneza Lazara

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  Opštinska uprava opštine Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U postupku javne nabavke male vrednosti usluga izrade Idejnog rešenja za postament Kneza Lazara.

Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u sekciji ispod.