Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluga izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole oblikovane po partijama, br.404-8-5/2017-04

Javna nabavka usluga izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole oblikovane po partijama, br.404-8-5/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

I. POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

         U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole  oblikovane po partijama :Partija 6 - izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju priklјučka na regionalni put; Partija 9 - izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole za trotoare u ulici Stanoja Glavaša; Partija 10 - izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole za ulicu  Rade Simonovića, br.404-8-5/2017-04 naručilac opština uprava opštine Ćuprija, ul.13 Oktobra br,7, PIB: 101375417 , poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.