Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora nad radovima tekućih popravki i održavanja atarskih puteva

Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora nad radovima tekućih popravki i održavanja atarskih puteva

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

 POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U postupku  javne nabavke male vrednosti usluge stručnog nadzora nad radovima tekućih popravki i  održavanja atarskih puteva JN.BR. 404-5-8/2017-04