Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluga tekuće popravke i održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija na kp br. 4940 KO Ćuprija grad

Javna nabavka usluga tekuće popravke i održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija na kp br. 4940 KO Ćuprija grad

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke usluga tekuće popravke i održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija na kp br. 4940 KO Ćuprija grad: Partija 1- Zamena krovnog pokrivača na upravnoj zgradi objekta br.17. u Ćupriji , br.404-8-6/2017-04