Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti usluga fiksne telefonije i mobilne telefonije oblikovane po partijama

Javna nabavka male vrednosti usluga fiksne telefonije i mobilne telefonije oblikovane po partijama

Na osnovu odredbi člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15, u dalјem tekstu ZJN), Opštinska uprava Opštine Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

Javna nabavka male vrednosti usluga fiksne telefonije i mobilne telefonije oblikovane po partijama.

Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u sekciji ispod.