Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluga / usluga izrade projekta preparcelacije za potrebe eksproprijacije sa projektom geodetskog obeležavanja

Javna nabavka usluga / usluga izrade projekta preparcelacije za potrebe eksproprijacije sa projektom geodetskog obeležavanja

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke usluga usluga izrade projekta preparcelacije za potrebe eksproprijacije sa projektom geodetskog obeležavanja.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u sekciji ispod.