Polazna | Javne nabavke | Javne nabavka - usluga izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekata zdravstvene zaštite

Javne nabavka - usluga izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekata zdravstvene zaštite

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

I. POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne  usluga izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekata zdravstvene zaštite JN  br. 404-8-2/2018-04.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u sekciji ispod.