Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluga održavanja računarskog programa informacioni sistem lokalne poreske administracije - pregovarački postupak

Javna nabavka usluga održavanja računarskog programa informacioni sistem lokalne poreske administracije - pregovarački postupak

Na osnovu čl. 36. st. 1. tač. 2) i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15, u dalјem tekstu: ZJN), čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Mišlјenja Uprave za javne nabavke broj 404-02-789/18 od 03.04.2018. godine, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-11-1/2018-04-1 od 11.04.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-11-1/2018-04-2 od 11.04.2018. godine, pripremlјena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga održavanja računarskog programa – Informacioni sistem lokalne poreske administracioje  JN br. 404-11-1/2018-04-1.