Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajne infrastrukture na teritoriji opštine Ćuprija

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajne infrastrukture na teritoriji opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavlјuje:

 POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajne infrastrukture na teritoriji opštine Ćuprija