Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluga tekuće i investiciono održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija

Javna nabavka usluga tekuće i investiciono održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

 U otvorenom postupku javne nabavke usluga tekuće i investiciono održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija, br.404-8-5/2018-04