Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju prihvatilišta za pse

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju prihvatilišta za pse

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju prihvatilišta za pse JN br. 404-8-7/2018-04