Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti usluge izrada projekata zatvaranja, remedijacije i rekultivacije postojeće deponije komunalnog otpada (smetlišta) opštine Ćuprija

Javna nabavka male vrednosti usluge izrada projekata zatvaranja, remedijacije i rekultivacije postojeće deponije komunalnog otpada (smetlišta) opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

 POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U postupku  javne nabavke male vrednosti usluge izrada projekata zatvaranja, remedijacije i rekultivacije postojeće deponije komunalnog otpada (smetlišta) opštine Ćuprija.