Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluga izrade projekta tehničke dokumentacije spomen obeležja Caru Lazaru

Javna nabavka usluga izrade projekta tehničke dokumentacije spomen obeležja Caru Lazaru

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade projekta tehničke dokumentacije spomen obeležja Caru Lazaru,