Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti - nabavka aplikacije za elektronsku pisarnicu

Javna nabavka male vrednosti - nabavka aplikacije za elektronsku pisarnicu

         Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

                       I. POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

         U postupku javne nabavke male vrednosti usluga – nabavka aplikacije za elektronsku pisarnicu JN  br.404-5-8/2018-04  naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br,7, PIB: 101375417 , poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

         Ponuda mora da biti u celosti pripremlјena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove u postupku javne nabavke po ZJN.