Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulica u seoskim naselјima na teritoriji opštine Ćuprija II faza

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulica u seoskim naselјima na teritoriji opštine Ćuprija II faza

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulica u seoskim naseljima na teritoriji opštine Ćuprija II faza,