Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti usluge izrade planova i projekta: Partija 1 - izrada urbanističkih planova i projekta

Javna nabavka male vrednosti usluge izrade planova i projekta: Partija 1 - izrada urbanističkih planova i projekta

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U postupku javne nabavke male vrednosti usluge izrade planova i projekta: Partija 1 - izrada urbanističkih planova i projekta,