Polazna | Javne nabavke

Javne nabavke

Javna nabavka radova na rekonstrukciji fekalne i vodovodne mreže u ulici Stanoja Glavaša

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština ... [dalje]

Javna nabavka usluga izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole oblikovane po partijama

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti - usluga izrade Idejnog rešenja, Idejnog projekta i Projekta za izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara u ul.Kneza Miloša JN br. 404-5-6/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javne nabavke male vrednosti – usluga izrade idejnih projekata i projekata za izvođenje radova na investicionom održavanju oblikovane po partijama, br.404-5-5/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka usluga tekuće popravke i održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija oblikovane po partijama

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji ulica u gradskim i seoskim naselјima, br.404-5-4/2017-04.

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  Opštinska uprava ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti usluga dezinsekcije suzbijanje komaraca i krpelјa na teritoriji opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  Opštinska uprava ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti usluge - pružanje usluge ličnog pratioca deteta JN br. 404-5-2/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti dobra – Nabavka goriva benzin BMB 95 oktana JN br. 404-4-3/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti usluga mobilne i fiksne telefonije oblikovane po partijama

Na osnovu odredbi člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15, u dalјem tekstu ZJN), ... [dalje]

Javna nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije za izgradnju atletske dvorane

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti dobra – kancelarijski materijal po partijama

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka radova na rekonstrukciji ulica u gradskim i seoskim naselјima – Partija 1 rekonstrukcija puta Mijatovac II faza, Partija 2 rekonstrukcija puta Virine –Isakovo II faza

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka radova na rekonstrukciji trotoara u gradskom naselјu – Partija 1 rekonstrukcija trotoara u ulici Milice Cenić

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka radovi – Rekonstrukcija Doma kulture u selu Supska

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti dobra – Nabavka goriva benzin BMB 95 oktana za potrebe sajma obrazovanja

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka dobra – Nabavka električne energije za javnu rasvetu JN br. 404-7-2/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka dobra - nabavka električne energije, jn br 404-7-1/2017-04

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u dalјem tekstu: ZJN), čl. 2. Pravilnika ... [dalje]

ukupno: 20 | prikazano: 1 - 20